Regulamin Programu Akceleracyjnego Kozminski Venture Lab

1. Definicje

Akcelerator

Kozminski Business Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 59, 03-301 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000654144, posiadająca numer NIP: 1132925416, REGON: 366145195, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.

ALK

Akademia Leona Koźmińskiego

Aplikacja Zgłoszeniowa

kompletnie wypełniony Formularz Zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Etap Akceleracyjny

etap Programu, określony szczegółowo w Punkcie 4 Regulaminu.

Etap Aplikacyjny

etap Programu, w ramach którego dokonywany jest wybór Uczestników do Etapu Akceleracji, określony szczegółowo w Punkcie 5 Regulaminu.

Etap Przedinwestycyjny

etap Programu, w ramach którego dokonywany jest wybór Uczestników, którym może zostać zaproponowana współpraca z Inwestorem lub Inwestorem Towarzyszącym, określony szczegółowo w Punkcie 6 Regulaminu.

Inwestor Towarzyszący

podmiot zamierzający dokonać Inwestycji wraz z Akceleratorem.

Inwestycja

dokonanie inwestycji kapitałowej polegającej na: (i) objęciu nowo utworzonych udziałów w spółce będącej Startupem w zamian za wkład pieniężny (w przypadku Startupów, które pomyślnie przeszły Etap Przedinwestycyjny) lub (ii) założeniu nowej spółki kapitałowej wraz z członkami Zespołu i objęcie w niej udziałów w zamian za wkład pieniężny (w przypadku Zespołów, które pomyślnie przeszły Etap Przedinwestycyjny).

Komitet Inwestycyjny

zespół ekspertów składający się z Mentorów oraz ekspertów, odpowiedzialny za dokonanie selekcji oraz zakwalifikowanie Uczestników, którzy ukończyli Etap Przedinwestycyjny pozytywnie, do Etapu Inwestycyjnego.

Komitet Selekcji

zespół ekspertów składający się z Mentorów, odpowiedzialny za dokonanie selekcji Uczestników oraz zakwalifikowanie ich do Etapu Akceleracyjnego, a także odpowiedzialny za dokonanie selekcji Uczestników, którzy ukończyli Etap Akceleracyjny oraz zakwalifikowanie ich do Etapu Przedinwestycyjnego.

Mentorzy

Eksperci z zakresu z różnych obszarów technologiczno-biznesowych.

Opiekun

Mentor wybrany przez Akcelerator dla danego Uczestnika biorącego udział w Etapie Akceleracji.

Prawa Własności Intelektualnej

odpowiednio – (i) majątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 z późn. zm.) do wszystkich elementów składających się na Projekt, będących przedmiotem majątkowych praw autorskich na podstawie wskazanej ustawy lub (ii) prawa opisane w ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. „Prawo własności przemysłowej” (Dz.U.2017.776) do wszystkich elementów składających się na Projekt, będących przedmiotem praw określonych we wskazanej ustawie lub (iii) prawo do wykorzystywania elementów składających się na Projekt wynikające ze stosunku prawnego licencji, dzierżawy lub innego podobnego stosunku prawnego, na podstawie którego Uczestnik może w pełni korzystać z tych elementów co najmniej w zakresie potrzebnym do komercjalizacji Projektu.

Program

Program akceleracji organizowany przez Akcelerator, przeznaczony dla Startupów lub Zespołów, złożony z trzech etapów (Etap Aplikacyjny; Etap Akceleracyjny; Etap Przedinwestycyjny).

Projekt

innowacyjna koncepcja biznesowa opracowana przez Uczestnika, przedstawiona w Aplikacji Zgłoszeniowej.

Przedstawiciel Uczestnika

osoba wyznaczona przez organ uprawniony do reprezentacji Startupu lub przez wszystkich członków Zespołu, do kontaktu z Akceleratorem.

Regulamin

niniejszy regulamin, stanowiący część Umowy Akceleracyjnej.

Specyfikacja Programu

specyfikacja kryteriów branych pod uwagę przy ocenie Aplikacji Zgłoszeniowych oraz określająca szczegółowe warunki udziału w Programie, umieszczana każdorazowo w związku z ogłoszeniem naboru do danego Programu na stronie internetowej www.kozminskiventure.com.

Startup

Spółka prawa handlowego będąca w początkowej fazie rozwoju, której przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej do wszystkich elementów składających się na Projekt.

Uczestnik

Startup lub Zespół, który przesłał w terminie Aplikację Zgłoszeniową.

Umowa Akceleracyjna

umowa zawierana pomiędzy Akceleratorem a Uczestnikiem, który został zakwalifikowany do Etapu Akceleracyjnego składająca się z niniejszego Regulaminu oraz Umowy Przedinwestycyjnej.

Umowa Przedinwestycyjna

umowa zawierana pomiędzy Akceleratorem a Uczestnikiem, w której Uczestnik zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które doprowadzą w określonym przez strony terminie do objęcia lub nabycia przez Akcelerator udziałów w, odpowiednio, startupie lub spółce mającej powstać w przyszłości, w której wspólnikami będą m.in. członkowie danego Zespołu lub część z nich; w przypadku Startupów Akcelerator może wymagać przedstawienia przez wspólników Startupu oferty sprzedaży należących do nich udziałów; liczba udziałów w kapitale zakładowym Startupu lub spółki, która zostanie założona przez członków Zespołu, które Akcelerator będzie mógł objąć lub nabyć, zgodnie z umową, o której mowa w zdaniu pierwszym, będzie każdorazowo ustalana przed fazą inwestycyjną.; szczegółowe postanowienia Umowy Przedinwestycyjnej, w szczególności dotyczące liczby udziałów obejmowanych lub nabywanych przez Akcelerator oraz wysokości i sposobu wniesienia wkładu przez Akcelerator w zamian za obejmowane udziały lub wysokości ceny nabywanych przez Akcelerator udziałów, wypracowane zostaną wspólnie przez strony; Umowa Przedinwestycyjna będzie uprawniała Akcelerator do objęcia lub nabycia udziałów w Startupie lub spółce, która zostanie utworzona przez członków Zespołu, co oznacza, że nie będzie ona stanowiła zobowiązania Akceleratora w tym zakresie.

Umowa Inwestycyjna

umowa, która może zostać zawarta przez Akcelerator lub Inwestora Towarzyszącego z Uczestnikiem, który pomyślnie przeszedł Etap Przedinwestycyjny, regulująca m.in. wzajemne relacje w spółce kapitałowej w związku z planowaną Inwestycją.

Zespół

grupa co najmniej dwóch osób fizycznych wspólnie realizujących lub zamierzających zrealizować Projekt, którym przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej do wszystkich elementów składających się na Projekt. Wyjątkowo po akceptacji Akceleratora może to być jedna osoba.

2. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu jest Akcelerator.
 2. Program skierowany jest do Startupów i Zespołów realizujących lub zamierzających zrealizować Projekt, którym przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej.
 3. Celem Programu jest wyłonienie najciekawszych innowacyjnych Projektów (Etap Aplikacyjny), ich rozwój (Etap Akceleracyjny) oraz doprowadzenie do zawarcia Umowy Inwestycyjnej.
 4. Uczestnikom, którzy pomyślnie przeszli Etap Aplikacyjny, Akcelerator zapewni możliwość rozwoju Projektu poprzez m.in. zaoferowanie współpracy z Mentorami, organizację szkoleń i warsztatów, możliwość przeprowadzania badań wśród społeczności ALK.
 5. Czas trwania Programu oraz specyfikacja warunków, od spełnienia których zależeć będzie zakwalifikowanie Uczestnika do Etapu Akceleracyjnego, określone będą każdorazowo dla danego Programu w ogłoszeniu publikowanym na stronie internetowej www.kozminskiventure.com.
 6. Uczestnictwo w Programie jest nieodpłatne.
 7. Akcelerator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Programu na każdym etapie, w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu lub powzięcia przez Akcelerator informacji o sprzecznych z prawem lub nieetycznych działaniach Uczestnika. Usunięcie uczestnika z Programu, zgodnie ze zdaniem poprzedzającym następować będzie w drodze złożenia przez Akcelerator oświadczenia w formie e-mail na adres poczty elektronicznej jednego z Przedstawicieli Uczestnika.
 8. Oświadczenie takie równoznaczne będzie z wypowiedzeniem Umowy Akceleracyjnej ze skutkiem natychmiastowym.

3. Etapy Programu - postanowienia ogólne

 1. Program składa się z trzech etapów – Etapu Aplikacyjnego, Etapu Akceleracyjnego oraz Etapu Przedinwestycyjnego.
 2. Pozytywne zakończenie Etapu Przedinwestycyjnego nie jest równoznaczne z decyzją Akceleratora ani Inwestora Towarzyszącego o dokonaniu Inwestycji.

4. Etap aplikacyjny

 1. W Programie mogą wziąć udział tylko Startupy lub Zespoły.
 2. W celu wzięcia udziału w Programie należy przesłać Aplikację Zgłoszeniową poprzez stronę internetową dostępną pod adresem www.platform.kozminskiventure.com
 3. Termin nadsyłania Aplikacji Zgłoszeniowych określony będzie każdorazowo dla danego Programu na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.platform.kozminskiventure.com
 4. Aplikacja Zgłoszeniowa powinna zawierać w przypadku Startupów:
  1. pełną nazwę startupu wraz z określeniem formy prawnej;
  2. numer KRS oraz wskazanie sądu, w którym przechowywane są akta rejestrowe spółki będącej startupem;
  3. numer NIP i REGON;
  4. adres;
  5. wskazanie osób posiadających udziały w spółce oraz liczbę udziałów przysługujących każdej z nich;
  6. imiona, nazwiska, numery PESEL i adresy zamieszkania osób, które będą reprezentować Startup w Programie;
 5. Aplikacja Zgłoszeniowa powinna zawierać w przypadku Zespołów:
  1. Imiona, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania każdego z członków Zespołu;
 6. Każda Aplikacja Zgłoszeniowa powinna zawierać:
  1. W celu zaaplikowania trzeba wypełnić formularz aplikacyjny
 7. Każdy podmiot aplikujący zobowiązany jest do złożenia oświadczeń zgodnych ze stanem faktycznym w odniesieniu do wszystkich oświadczeń wymienionych w Aplikacji Zgłoszeniowej.
 8. Aplikacja Zgłoszeniowa przesyłana przez Startup powinna być przesłana przez osobę uprawnioną do reprezentacji spółki.
 9. Złożenie Aplikacji Zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników postanowień Regulaminu. W momencie wysłania Aplikacji Zgłoszeniowej dochodzi do zawarcia pomiędzy Akceleratorem a danym Uczestnikiem umowy dotyczącej udziału Uczestnika w Programie. (W przypadku Startupu umowa zawierana jest pomiędzy Startupem a Akceleratorem; w przypadku Zespołu umowa zawierana jest pomiędzy każdym z członków Zespołu solidarnie i Startupem).
 10. Zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Akcelerator wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze dostarczonych danych, Akcelerator może uniemożliwić dostęp do tych danych lub je usunąć. Akcelerator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem zgłaszającego za szkodę powstałą w wyniku usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Akcelerator zawiadomi zgłaszającego o zamiarze uniemożliwienia lub usunięcia dostępu do danych.
 11. Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych i informacji oraz zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych i informacji w przypadku ich zmiany.
 12. Każdy podmiot składający Aplikację Zgłoszeniową jest zobowiązany do wyznaczenia dwóch Przedstawicieli Uczestnika.
 13. Wszystkie Aplikacje Zgłoszeniowe oceniane będą w pierwszej kolejności pod względem formalnym, tj. czy podane zostały wszystkie niezbędne dane oraz czy została ona przesłana przez podmiot (podmioty) uprawniony do wzięcia udziału w Programie.
 14. Akcelerator może zwrócić się do podmiotu, który dostarczył Aplikację Zgłoszeniową, o uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni od dnia wysłania wezwania na adres poczty elektronicznej Przedstawiciela Uczestnika.
 15. Aplikacje Zgłoszeniowe, które nie zostaną uzupełnione w terminie, zostaną odrzucone.
 16. W przypadku braku zastrzeżeń formalnych do Aplikacji Zgłoszeniowej, zostanie ona oceniona pod względem merytorycznym i jakościowym przez Komitet Selekcji.
 17. Merytoryczna i jakościowa ocena Aplikacji Zgłoszeniowej będzie dokonywana w oparciu o kryteria określone w Specyfikacji Programu.
 18. Komisja Selekcji ma prawo wezwać Uczestnika w celu przeprowadzenia pogłębionego wywiadu dotyczącego Projektu.
 19. Każda Aplikacja Zgłoszeniowa oceniona zostanie przez minimum dwóch członków Komitetu Selekcji, a następnie Komitet Selekcji sporządzi listę rankingową, w której wskazani zostaną Uczestnicy, których Aplikacje Zgłoszeniowe otrzymały ocenę negatywną oraz Uczestnicy, którzy zakwalifikowani zostali do Etapu Akceleracyjnego.
 20. Uczestnicy, którzy zakwalifikowani zostali do Etapu Akceleracyjnego, zostaną o tym powiadomieni w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Akcelerator na adres Przedstawiciela Uczestnika podany w zgłoszeniu nie później niż na dwa tygodnie przed terminem pierwszych warsztatów.
 21. Warunkiem przystąpienia do Etapu Akceleracyjnego jest zawarcie z Akceleratorem przez każdego Uczestnika, który zakwalifikowany został do Etapu Akceleracyjnego, Umowy Akceleracyjnej, na którą składają się;
  1. niniejszy Regulamin,
  2. I opcjonalnie Umowa Przedinwestycyjna;
  z tym zastrzeżeniem, że w przypadku Startupu wymagany jest podpis osób umocowanych do reprezentacji spółki; w przypadku Zespołów wymagany jest podpis wszystkich członków Zespołu. Akcelerator może odmówić udziału Startupu lub Zespołu w programie w momencie braku podpisania przez umowy przedinwestycyjnej jeśli taka będzie wymagana.

5. Etap akceleracyjny

 1. Do Etapu Akceleracyjnego przystępują Uczestnicy, którzy pomyślnie przeszli Etap Aplikacyjny.
 2. Celem Etapu Akceleracyjnego jest kompleksowe przygotowanie finalnej wersji Projektu, poprzez m.in.;
  1. udział Uczestników w warsztatach i szkoleniach prowadzonych przez Mentorów;
  2. indywidualne konsultacje z Opiekunem;
  3. indywidualne konsultacje z Mentorami niebędącymi Opiekunem, po uzgodnieniu z Opiekunem;
  4. realizowanie przez Uczestników zadań przydzielonych im przez Opiekunów;
  5. przeprowadzenie badań i testów z wykorzystaniem potencjału osobowego społeczności studentów i personelu ALK;
 3. Każdemu Uczestnikowi przydzielony zostanie Opiekun.
 4. Uczestnik ma prawo złożyć wniosek o przydzielenie danego Mentora, aby pełnił on funkcję Opiekuna w stosunku do danego Zespołu. Wniosek powinien być uzasadniony. Wniosek taki powinien zostać wysłany w formie e-mail na adres Akceleratora info@kozminskihub.com. Akcelerator w terminie 7 dni od otrzymania wniosku poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia wniosku. W przypadku braku wniosku Akcelerator samodzielnie wskaże Mentora, który pełnić będzie funkcję Opiekuna danego Uczestnika. Terminy złożenia wniosku zostanie określony w Specyfikacji Programu.
 5. Każdy Uczestnik, biorący udział w Etapie Akceleracyjnym, zobowiązany jest do uczestniczenia w warsztatach i szkoleniach organizowanych przez Akcelerator (chyba że zostanie z nich zwolniony po uzgodnieniu z Akceleratorem) oraz do realizowania zadań przydzielonych mu przez Opiekuna i Mentorów. Terminy spotkań oraz terminy realizacji zadań ustalane będą indywidualnie z każdym Uczestnikiem.
 6. Każdemu Uczestnikowi, biorącemu udział w Etapie Akceleracyjnym, przysługuje określona liczba godzin, podczas których mogą oni konsultować się ze swoim Opiekunem i z innymi Mentorami. Liczba godzin oraz sposób ich rozliczania określane będą każdorazowo w Specyfikacji Programu.
 7. Mentorzy mogą zgodzić się na konsultacje w czasie przekraczającym liczbę ustalonych godzin. W takim przypadku, każdorazowo Zespół oraz Mentor przesyłają drogą mailową na adres Akceleratora informacje o treści i rezultacie takich konsultacji.
 8. Forma i rodzaj kontaktów Uczestników z Opiekunami określana będzie indywidualnie w zależności od charakterystyki danego projektu oraz potrzeb danego Uczestnika.
 9. Akcelerator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Programu na Etapie Akceleracyjnym, w przypadku dwukrotnej nieobecności podczas warsztatów lub szkoleń, a także w przypadku niezrealizowania w terminie zadania przydzielonego przez Opiekuna.
 10. Każdy Uczestnik (z wyłączeniem Uczestników usuniętych na podstawie pkt. 2.7 lub 5.8 Regulaminu), będzie miał możliwość zaprezentowania Projektu, nad którym pracował na Etapie Akceleracyjnym przed Komitetem Selekcji. O terminie i miejscu prezentacji każdy z Uczestników zostanie powiadomiony w formie wiadomości e-mail wysłanej do Przedstawiciela Uczestnika, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem prezentacji.
 11. Na podstawie prezentacji Uczestników, Komitet Selekcji dokona wyboru Uczestników, którzy zakwalifikowani zostaną do Etapu Przedinwestycyjnego.
 12. Komitet Selekcji sporządzi listę rankingową, w której wskazani zostaną Uczestnicy, których Projekty otrzymały ocenę negatywną oraz Uczestnicy, którzy zakwalifikowani zostali do Etapu Przedinwestycyjnego.
 13. Uczestnicy, którzy zakwalifikowani zostali do Etapu Przedinwestycyjnego, zostaną o tym powiadomieni w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Akcelerator na adres Przedstawiciela Uczestnika podany w zgłoszeniu, nie później niż na dwa tygodnie przed terminem Etapu Przedinwestycyjnego.

6. Etap przedinwestycyjny

 1. Każdy Uczestnik, który zakwalifikowany został do Etapu Przedinwestycyjnego ma prawo wziąć w nim udział.
 2. Celem Etapu Przedinwestycyjnego jest dokonanie wyboru przez Komitet Inwestycyjny Uczestników, którzy zaproszeni zostaną do rozpoczęcia rozmów dotyczących możliwości dokonania Inwestycji przez Akcelerator lub Inwestora Towarzyszącego.
 3. Etap Przedinwestycyjny polega na:
  1. zaprezentowaniu Projektu przez Uczestników zakwalifikowanych do Etapu Przedinwestycyjnego, przed Komitetem Inwestycyjnym;
  2. ocenie Projektów przez Komitet Inwestycyjny.
 4. Po zaprezentowaniu Projektów przez Uczestników, Komitet Inwestycyjny sporządzi listę rankingową, w której wskazani zostaną Uczestnicy, którym Akcelerator lub Inwestor Towarzyszący zaproponuje rozpoczęcie rozmów mających na celu doprowadzenie do dokonania Inwestycji przez Akcelerator lub Inwestora Towarzyszącego.
 5. Uczestnicy, którzy pozytywnie przeszli Etap Przedinwestycyjny, zostaną o tym powiadomieni w formie wiadomości e-mail wysłanej przez Akcelerator na adres Przedstawiciela Uczestnika podany w zgłoszeniu.
 6. Warunki ewentualnej Inwestycji będą przedstawione indywidualnie każdemu z Uczestników, który pozytywnie przejdzie Etap Przedinwestycyjny.

7. Oświadczenia i zobowiązania Uczestnika

 1. Uczestnik zobowiązuje się, że od momentu powiadomienia Uczestnika o zakwalifikowaniu go do Etapu Akceleracyjnego, nie będzie rozwijał Projektu, ani żadnej jego części w inny sposób, niż w ramach Programu. W szczególności Uczestnik nie będzie zgłaszał ani rozwijał Projektu, ani żadnej jego części w żadnych konkursach lub programach podobnych do niniejszego Programu.
 2. Uczestnik oświadcza, że wszelkie Prawa Własności Intelektualnej należą do:
  1. Startupu (w przypadku Uczestników będących Startupem);
  2. członków Zespołu (w przypadku Uczestników będących Zespołem).
 3. Uczestnik oświadcza, że Prawa Własności Intelektualnej są wolne od jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich, a także Projekt nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich, a także praw do wizerunku, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych.
 4. Uczestnik oświadcza, że co najmniej do dnia ukończenia Etapu Przedinwestycyjnego oświadczenia zawarte w pkt. 7.2. i 7.3. Regulaminu pozostaną prawdziwe.

8. Poufność

 1. Akcelerator i Uczestnik zobowiązani są do utrzymania w poufności wszelkich informacji związanych lub odnoszących się do Programu i Projektu, w tym między innymi wszystkich informacji finansowych, planów marketingowych i biznesowych, informacji i listy dotyczących klientów oraz informacji dotyczących pracowników Stron („Informacje Poufne”), ujawnionych (na piśmie, ustnie lub w inny sposób, bezpośrednio lub pośrednio) przez jedną ze Stron, zarówno przed jak i po dniu wysłania przez Uczestnika Aplikacji Zgłoszeniowej.
 2. Po dniu wysłania Aplikacji Zgłoszeniowej, Strona posiadająca Informacje Poufne:
  1. zachowa charakter poufny tych informacji;
  2. nie ujawni informacji żadnej innej osobie w sposób inny niż za uprzednią pisemną zgodą Strony ujawniającej lub w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz
  3. nie wykorzysta informacji dla jakiegokolwiek celu innego niż wykonanie jej zobowiązań wynikających z Regulaminu.
 3. W okresie trwania Programu, Strona otrzymująca może ujawnić informacje doradcom prawnym lub finansowym, w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów Programu. Ponadto Akcelerator może ujawnić Informacje Poufne Mentorom oraz członkom Komitetu Inwestycyjnego.
 4. Każda Strona zapewni, aby każdy wyżej wymieniony odbiorca był świadomy zobowiązań do zachowania poufności na podstawie niniejszej niniejszego Regulaminu.
 5. Zobowiązanie do zachowania w poufności Informacji Poufnych nie będą miały zastosowania do jakichkolwiek informacji, które:
  1. zostały ujawnione zgodnie z prawem organom administracyjnym, sądom lub władzom,
  2. są w dniu wysłania Aplikacji Zgłoszeniowej lub w dowolnym czasie po tym dniu dostępne publicznie w sposób inny niż poprzez naruszenie niniejszego Regulaminu przez Stronę otrzymującą lub któregokolwiek z odbiorców;
  3. w odniesieniu do których Strona otrzymująca może udowodnić, że były jej znane przed ich ujawnieniem przez Stronę ujawniającą Stronie otrzymującej; lub
  4. zostały otrzymane przez Stronę otrzymującą zgodnie z prawem od osoby trzeciej.

9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.02.2018 r.
 2. Akcelerator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Uczestnika, który wysłał Aplikację Zgłoszeniową przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne lub nieskuteczne, pozostaje bez wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 5. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby Akceleratora.