Regulamin korzystania z Platformy akceleracyjnej KVL

I. Definicje

Regulamin - niniejszy regulamin. Regulamin niniejszy określa ogólne zasady funkcjonowania i korzystania z Konta Użytkownika PA KVL oraz warunki korzystania z usług dostępnych dla Użytkownika posiadającego Konto. Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Użytkownika w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

Platforma Akceleracyjna KVL- portal internetowy udostępniany za pośrednictwem sieci Internet dostępny pod adresami www.kozminskilab.com, administratorem jest Kozminski Business Hub Sp. z o.o.(PA KVL)

Administrator/Usługodawca - podmiot administrujący Portalem oraz udostępniający usługę Konta -Kozminski Business Hub Sp. Z.o.o.

Konto - zbiór przekazanych przez użytkownika danych i ustawień związanych z działaniem usług w ramach Portalu wymagających zalogowania.

Profil - zbiór informacji, danych, przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta.

Użytkownik - osoba fizyczna, rejestrująca się w Portalu i tym samym aktywująca usługę Konta.

Projekt - przedsięwzięcie Zespołu mające na celu aplikowanie do Programu Akceleracyjnego

Zespół – Grupa co najmniej dwóch osób fizycznych wspólnie realizujących lub zamierzających zrealizować Projekt, którym przysługuje całość Praw Własności Intelektualnej do wszystkich elementów składających się na Projekt

Wsparcie Inkubacji Projektów - usługa umożliwia użytkownikom PA KVL przygotowanie zakładanych projektów do aplikacji do wybranego Programu Akceleracyjnego, polegająca w szczególności na wymianie informacji z wybranym mentorem/mentorami

Mentor - użytkownik PA KVL charakteryzujący się odpowiednim doświadczeniem mogącym pomóc rozwinąć Projekt danych Użytkowników.

Program Akceleracyjny - Program w ramach, którego zgłoszony projekt podlega procesowi rozwoju w zakresie merytorycznym w celu osiągnięcia długoterminowego potencjału wzrostu.

II. Konto

 1. Korzystanie z usług świadczonych przez Administratora w ramach PA KVL oraz utworzenia Konta. Konto jest usługą która wymaga Rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.kozminskihub.com (szczegóły rejestracji w pkt III Regulaminu). Konto umożliwia dostęp do usług świadczonych dla Użytkowników.
 2. Skorzystanie z niektórych usług może być uwarunkowane podaniem przez Użytkownika dodatkowych danych. Wymagane w takim przypadku dane są danymi niezbędnymi do prawidłowego świadczenia danej usługi. Podanie danych jest dobrowolne. Szczególną taką usługą jest zakwalifikowanie użytkownika i jego projektu do wybranego programu akceleracji, czy też zostanie Mentorem dla danego Projektu.
 3. Użytkownik posiadający Konto (1) uzyskuje dostęp do Profilu, którym może zarządzać poprzez panel dostępny na każdej stronie internetowej Portalu (2) Konto może być wykorzystywane we wszystkich innych usługach udostępnionych w ramach PA KVL w tym w szczególności w usłudze Wsparcia Inkubacji Projektów.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Konta: dowolna przeglądarka stron internetowych.

III. Rejestracja i logowanie

 1. Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Użytkownika procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: adresu e-mail i hasła oraz wyrażenie odpowiednich zgód. Użytkownik otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po kliknięciu na link konto jest aktywowane.
 2. Podane dane w postaci adres e-mail i hasła będą służyły Użytkownikowi do logowania się do Konta.
 3. Użytkownik podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 z 1997, w celu związanym z funkcjonowaniem Konta.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie danych w celach marketingowych na otrzymywanie od Usługodawcy i jego partnerów informacji handlowej oraz na otrzymywanie wskazanych newsletterów. Powyższe zgody są dobrowolne, a ich brak nie wpływa na dostęp do usługi Konta.
 5. Użytkownik powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
 6. Użytkownik odpowiada za prawdziwość danych podanych podczas Rejestracji.
 7. Usługodawca zastrzega możliwość weryfikacji informacji podanych w Polach Obowiązkowych. W przypadku negatywnej weryfikacji informacji, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka odmawia Rejestracji na Platformie Akceleracyjnej.

IV. Warunki i zasady korzystania z Platformy Akceleracyjnej przez Zarejestrowanych Użytkowników

 1. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość założenia swojego Projektu poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenie Do Akceleracji w zakładce Stwórz Projekt. W Kreatorze Projektu Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zaprezentowania swojego pomysłu na startup lub startupu poprzez dodanie opisu, zdjęć i filmików przedstawiających projekt, które będą widoczne w:
  1. Profilu Publicznym:
   1. Krótki opis i prezentacja projektu będą wyświetlane na Stronie Głównej platformy akceleracyjnej i widoczne w zakładce Projekty dla każdego Użytkownika odwiedzającego witrynę. Ta opcja nie jest wymagana i każdy Zespół ma prawo zadecydować, czy chce, aby jego projekt był wyświetlany na Stronie Głównej platformy akceleracyjnej.
   2. Krótki opis i prezentacja projektu będą dostępne dla wszystkich Zarejestrowanych Użytkowników.
  2. Profilu Prywatnym - szczegółowy opis i prezentacja projektu będą dostępne tylko dla Członków Zespołu danego projektu oraz ich Mentora.
 2. W zakładce Zarządzanie Zespołem Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość zaproszenia pozostałych Członków Zespołu do projektu. Zarejestrowany Użytkownik może również wyszukać i zaprosić do współpracy Mentora.
 3. Wszyscy Członkowie Zespołu oraz Mentor będący Opiekunem danego projektu, mają dostęp do zakładki Współpraca, która jest obszarem do wspólnej pracy nad projektem, gdzie Członkowie Zespołu oraz Mentor mogą wymieniać komentarze, prowadzić dyskusję, wstawiać zdjęcia, filmiki oraz linki.
 4. W zakładce Twoje Projekty Zarejestrowany Użytkownik ma dostęp do wszystkich realizowanych przez siebie projektów.
 5. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość do edycji danych, zmiany hasła oraz dodania swojego zdjęcia profilowego w zakładce Twój Profil.
 6. Zgłaszanie się mentorów
  1. Dowolny użytkownik może wypełnić formularz „zostań mentorem danego projektu”. Wszyscy członkowie zespołu otrzymają wiadomość e-mail z informacją o oczekującej prośbie. W kreatorze projektu dostępna będzie opcja akceptowania i odrzucania prośby o mentoring. Zaakceptowany mentor staje się pełnoprawnym członkiem zespołu w projekcie i może wykonywać wszystkie czynności dostępne dla takich użytkowników.
  2. Dowolny użytkownik może wypełnić formularz “zostań mentorem” bez wskazywania konkretnego projektu. Po zarejestrowaniu będzie mieć dostęp do profili publicznych wszystkich projektów oraz będzie mógł wysłać prośbę.
  3. Zgłoszenie się mentora będzie wymagało wypełnienia formularza dla mentora.
  4. Jeśli użytkownik rejestruje się jako mentor to zobowiązuje się, że utrzyma w poufności informacje uzyskane od drugiej Strony w zakresie informacji uzyskanych od Zespołu i Akceleratora – związanymi z know-how, danymi technicznymi, dokumentami, rysunkami, projektami, fotografiami, bazami danych, oprogramowaniem, informacjami technicznymi, technologicznymi, finansowymi, związanymi z koncepcją rozwijaną przez Zespół.
 7. Zarejestrowani Użytkownicy mogą oddać swój głos na projekt. Celem jest zebranie jak największej bazy użytkowników oraz walidacja projektów i zaangażowania zespołu w jego rozwój.

V. Odpowiedzialność

 1. Za sposób korzystania z Konta przez Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik.
 2. Użytkownik nie jest upoważniony do korzystania z danych dostępowych do Konta innego Użytkownika.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Portalu i jego dostępności przez całą dobę, a także aby usługi dostępne w Portalu były jak najwyższej jakości.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do (1) zmiany możliwości Konta, w szczególności zakresu oraz rodzaju usług i funkcjonalności z zachowaniem odpowiedniej procedury informowania Użytkowników o wprowadzanych zmianach (2), okresowych przerw technicznych
 5. niezbędnych do rozwijania usługi oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii. Usługodawca dołoży wszelkiej starań, aby nie wpływały one na możliwość korzystania przez Użytkownika z Konta.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zrezygnowania z oferowaniu usługi po wcześniejszym powiadomieniu o tym fakcie Użytkowników.

VI. Zawarcie umowy/Odstąpienie/Wypowiedzenie

 1. Umowa o korzystanie z Konta, zostaje zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą.
 2. Umowa jest regulowana niniejszym Regulaminem.
 3. Umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony. Okres umowy rozpoczyna się wraz z zakończeniem przez Użytkownika procesu rejestracji.
 4. Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. W razie odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wymagane jest usunięcie konta. Usunięcie Konta następuje poprzez napisanie stosownej prośby wiadomości email z adresu e-mail, na który zostało założone konto na adres info@kozminskihub.com z tytułem wiadomości Prośba o usunięcie konta.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Odstąpienia od umowy Użytkownik dokonuje przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na piśmie (na adres ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa).
 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827), nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy za jego zgodą Usługodawca rozpoczął świadczenie Usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy.
 9. Użytkownik jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ( z momentem dostępu do usługi - Konta).
 10. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o korzystanie z usługi Konta w dowolnym czasie, bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien usunąć swoje Konto.
 11. Użytkownik oświadcza, iż jest świadom faktu, iż wypowiedzenie umowy skutkować będzie utratą dostępu do usług dostępnych dla Użytkowników.
 12. Każda ze stron umowy ma prawo do rozwiązania umowy z ważnej przyczyny. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności, gdy (1) Użytkownik w sposób zawiniony narusza przepisy prawa, Regulamin, regulaminy poszczególnych usług dostępnych po zalogowaniu się, (2) zachowanie Użytkownika w istotny sposób negatywnie wpływa na możliwość korzystania z usług PA KVL przez innych Użytkowników, (3) z Konta Użytkownika korzystają osoby trzecie, (4) Użytkownik zażąda zaprzestania przetwarzania przez Administratora danych osobowych niezbędnych do świadczenia usługi.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Kozminski Business Hub Sp.z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 59, 03-301, NIP 1132925416, Regon 36614519500000.
 2. Usługodawca traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane mu przez Użytkowników dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Usługodawca przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszym dokumencie zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Usługodawcy udostępnione przez Użytkownika. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu prawidłowej realizacji usługi Konta.
 4. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników, o których mowa w pkt 3 powyżej, w prawnie usprawiedliwionym celu Usługodawcy oraz w innych celach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawnymi, a także za uprzednią zgodą Użytkownika (o ile taka zgoda zostanie przez niego wyrażona) może wykorzystywać podane przez Użytkownika dane osobowe w innych celach (stosownie jednak do zakresu wyrażonej przez Użytkownika zgody). Ponadto odrębna zgoda Użytkownika niezbędna jest także w celu przesyłania przez Usługodawcę informacji handlowej, w tym także Newsletterów, dotyczącej produktów lub usług Usługodawcy, a także jego partnerów (zgoda ta ma charakter opcjonalny).
 5. Dane Użytkowników nie są przez Usługodawcę sprzedawane, ani użyczane do żadnych celów jakiejkolwiek stronie trzeciej. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Użytkownika.
 6. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników może być powierzane w ramach odpowiedniej umowy podmiotowi trzeciemu w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Każdemu Użytkownikowi, który udostępnił Usługodawcy swoje dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawienia. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownikom Portalu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014 poz. 1182 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno-kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych.
 8. Wszelkie zgody wyrażone przez Użytkownika dotyczące przetwarzania jego danych osobowych oraz zgoda dotycząca przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres info@kozminskihub.com z adresu e-mail, na który założono Konto.
 9. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 10. PA KVL korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania Użytkowników. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

VIII. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do składania reklamacji w zakresie świadczonych przez Usługodawcę w ramach PA KVL.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane w szczególności na adres mailowy: info@kozminkihub.com w formie elektronicznej z adresu e-mail, na który została założone Konto. Wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: "reklamacja" i powinna zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Użytkownika (adres e-mail użytkownika).
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika celem uzupełnienia informacji zawartych w reklamacji, jeżeli podane przez Użytkownika informacja będą niepełne i w związku z tym rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę będzie niemożliwe. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w punkcie pkt 5 poniżej w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych.
 5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany w reklamacji.
 6. Użytkownik będący konsumentem, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Użytkownik może w szczególności skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać również na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Usługodawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 7. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Informacje dotyczące zmian Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom poprzez umieszczenie takiej informacji na stronie Portalu w terminie 7 dni przed ich wejściem w życie. W przypadku braku zgody Użytkownika na dokonane zmiany Regulaminu, Użytkownik powinien zaprzestać korzystania z usługi Konta.
 2. Jeśli w niniejszym Regulaminie nie ustalono inaczej, Usługodawca będzie komunikował się z Użytkownikiem drogą mailową.
 3. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego regulaminu należy kierować na adres info@kozminskihub.com
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lutego 2018.